سرویس های کاربران


ثبت نام کاربران


http://livegalleria.ir/user/register

"رمز عبور باید بیشتر از شش کاراکتر باشد." public string Password { get; set; } public string UserName { get; set; } public string ShopName { get; set; } public string ManagerName { get; set; } public string ManagerLastName { get; set; } public DateTime? ExpireDate { get; set; } public string Country { get; set; } public string City { get; set; } public string Address { get; set; } public string CellNumber { get; set; } public string Province { get; set; } public string PostalCode { get; set; } public string PanelDomainName { get; set; } public string Email { get; set; } public string PhoneNumber { get; set; } public string Longitude { get; set; } public string Latitude { get; set; } string role(Admin,Reseller,Shop,MasterReseller), string parentUn(username parent)

success: {result=1} fail: list error { رمز عبور کمتر از شش کاراکتر می باشد نام کاربری قبلا انتخاب شده نقش کاربر یا رول کاربر یکی از چهار موارد بالا نمی باشد. }

ورود کاربران


http://livegalleria.ir/user/login

string username, string password

success: {result=id user,status user}, Fail:{result=0}

چک کردن نام کاربری


http://livegalleria.ir/user/checkusername

string un

{result=true اگر موجود باشد false در غیر این صورت}

دریافت اطلاعات کاربر


http://livegalleria.ir/user/getinfo

بدون پارامتر

{ Shopid, UserName, ShopName, ManagerName, ManagerLastName, id , Status, IsOnline, Role, Email, Longitude, Latitude, Address, Country, City, Province, CellNumber, PhoneNumber, PostalCode, ExpireDate, LastLogin, CreationDate, RegisterType, parent }

تغییر اطلاعات کاربر


http://livegalleria.ir/user/updateinfo

public string ShopName { get; set; } public string ManagerName { get; set; } public string ManagerLastName { get; set; } public DateTime? ExpireDate { get; set; } public string Country { get; set; } public string City { get; set; } public string Address { get; set; } public string CellNumber { get; set; } public string Province { get; set; } public string PostalCode { get; set; } public string Email { get; set; } public string PhoneNumber { get; set; } public string Longitude { get; set; } public string Latitude { get; set; } string childUserName, string role

success: {result=1} fail:{result=0} access denied:{result=-1}

تغییر نام کاربری


http://livegalleria.ir/user/changeusername

string username

{result=true اگر تغییر کرد false در غیر این صورت}

ورود به پنل زیرمجموعه

http://livegalleria.ir/user/login2


string username

{result=اگر وارد شد ایدی کاربر و-1 در غیر این صورت}

تغییر رمز عبور

http://livegalleria.ir/user/changepassword


string oldpassword,string newpassword

success:{result=1} fail:{list error}

تغییر وضعیت کاربر


http://livegalleria.ir/user/changestatus

string un(username karbar),status(Confirmed=0, Rejected=1, Waiting=2, Blocked=3, Suspend=4)

success:{result=1}, fail:{result=-1}(به خاطر دسترسی نداشتن یا اطلاعات اشتباه)

دریافت اطلاعات کاربر زیرمجموعه

http://livegalleria.ir/user/getuserinfo


string un

success: { Shopid, UserName, ShopName, ManagerName, ManagerLastName, id , Status, IsOnline, Role, Email, Longitude, Latitude, Address, Country, City, Province, CellNumber, PhoneNumber, PostalCode, ExpireDate, LastLogin, CreationDate, RegisterType, parent } fail:null

جستجوی کاربران زیرمجموعه

http://livegalleria.ir/user/search


public string UserName { get; set; } public string ShopName { get; set; } public string ManagerName { get; set; } public string ManagerLastName { get; set; } public DateTime ExpireDate { get; set; } public string Country { get; set; } public string City { get; set; } public string Address { get; set; } public string CellNumber { get; set; } public string Province { get; set; } public string PostalCode { get; set; } public string PanelDomainName { get; set; } public string Email { get; set; } public string PhoneNumber { get; set; } public string Longitude { get; set; } public string Latitude { get; set; }

success: [{ UserName, ShopName, ManagerName, ManagerLastName, id , Status, IsOnline, Role, Email, Longitude, Latitude, Address, Country, City, Province, CellNumber, PhoneNumber, PostalCode, ExpireDate, LastLogin, CreationDate, RegisterType, parent }]

لیست کاربران زیرمجموعه

http://livegalleria.ir/user/getusers


int start = 0, int length = int.MaxValue

success:list karbaran