سرویس های مقدار مشخصات فنی


گرفتن لیست مقدارهای مشخصات فنی


http://livegalleria.ir/api/Specificationvalue

no parameters

list Specificationvalues: [{ long id,public string Name { get; set; } public long SpecificationId { get; set; } public long ProductId { get; set; } public string Value { get; set; } }]

گرفتن یک مقدار مشخصات فنی


http://livegalleria.ir/api/Specificationvalue/{id}

id Specificationvalue

Specificationvalue: { long id,public string Name { get; set; } long id,public string Name { get; set; } public long SpecificationId { get; set; } public long ProductId { get; set; } public string Value { get; set; } }

افزودن یک مقدار مشخصات فنی


http://livegalleria.ir/api/Specificationvalue

public string Name { get; set; } long id,public string Name { get; set; } public long SpecificationId { get; set; } public long ProductId { get; set; } public string Value { get; set; }

success: status code 200
fail: status code 400

ویرایش یک مقدار مشخصات فنی


http://livegalleria.ir/api/Specificationvalue/{id}

id, public string Name { get; set; } long id,public string Name { get; set; } public long SpecificationId { get; set; } public long ProductId { get; set; } public string Value { get; set; }

success: status code 200
fail: status code 400

حذف یک مقدار مشخصات فنی


http://livegalleria.ir/api/Specificationvalue/{id}

id Specificationvalue,

success: status code 200
fail: status code 400

حذف یک مقدار مشخصات فنی


http://livegalleria.ir/api/Specificationvalue/{id}

id Specificationvalue,

success: status code 200
fail: status code 400