سرویس های تنظیمات


تنظیمات مربوط به ایمیل


http://livegalleria.ir/setting/SetEmailSetting

public string UserName { get; set; } public string Password { get; set; } public string Host { get; set; } public int Port { get; set; } public bool EnableSsl { get; set; }

success:{ result = 1 }
fail:{result=-1}

دریافت اطلاعات ایمیل


http://livegalleria.ir/setting/GetEmailSetting

بدون پارامتر

success: { UserName, Password, Host , Port , EnableSsl }
fail: null

تنظیمات مربوط به پیامک


http://livegalleria.ir/setting/SetSmsSetting

public string UserName { get; set; } public string Password { get; set; }

success: { result = 1 }
fail: { result = -1 }

دریافت اطلاعات پیامک


http://livegalleria.ir/setting/GetSmsSetting

بدون پارامتر

success: { UserNameوPassword }
fail:

افزودن یا ویرایش لوگو


http://livegalleria.ir/setting/AddLogo

string piclink,int type ({ Web=0, App=1, Admin=2})

success: { result = 1 }
fail:

دریافت لوگو


http://livegalleria.ir/setting/GetLogo

int id{ Web=0, App=1, Admin=2}

success: { piclink }
fail:

حذف لوگو


http://livegalleria.ir/setting/DeleteLogo

int id

success: { result=1 }
fail: { result=-1 }