سرویس های کدهای مجوز


گرفتن لیست کد مجوزها


http://livegalleria.ir/api/PermissionCode

no parameters

list permissions: [{ public long Id { get; set; } public long Code { get; set; } public CodeType Type { get; set; } public CodeStatus Status { get; set; } public long PermissionId { get; set; } public float Value { get; set; } }]

گرفتن یک کد مجوز


http://livegalleria.ir/api/PermissionCode/{id}

id PermissionCode

permission: [{ public long Id { get; set; } public long Code { get; set; } public CodeType Type { get; set; } public CodeStatus Status { get; set; } public long PermissionId { get; set; } public float Value { get; set; } }]

افزودن یک کد مجوز


http://livegalleria.ir/api/PermissionCode

public long Code { get; set; } public CodeType Type { get; set; } public CodeStatus Status { get; set; } public long PermissionId { get; set; } public float Value { get; set; }

success: status code 200
fail: status code 400

ویرایش یک کد مجوز


http://livegalleria.ir/api/PermissionCode/{id}

id PermissionCode, public long Code { get; set; } public CodeType Type { get; set; } public CodeStatus Status { get; set; } public long PermissionId { get; set; } public float Value { get; set; }

success: status code 200
fail: status code 400

حذف یک کد مجوز


http://livegalleria.ir/api/PermissionCode/{id}

id PermissionCode

success: status code 200
fail: status code 400