سرویس های گالری


لیست گالری ها


http://livegalleria.ir/api/gallery

no parameters

list gallery: [{ Link: "", Description: null, ProductId: 15, Id: 23, LangId: 0 }]

گرفتن یک گالری


http://livegalleria.ir/api/gallery/{id}

id gallery

gallery: { Link: "", Description: null, ProductId: 15, Id: 23, LangId: 0 }

گرفتن یک گالری


http://livegalleria.ir/api/gallery/{id}

id gallery

gallery: { Link: "", Description: null, ProductId: 15, Id: 23, LangId: 0 }